TEK 17 Forskriften (For brann)

Fra den 1 Juli 2017 gjelder den nye forskriften TEK17 for nye boliger og renovering av boliger. TEK 17 er lik TEK10 men med endringer for å tydeliggjøre. Når  TEK 17 trer i kraft den 1 juli 2017 opphever den kravene I TEK 10.

Veldigt enkelt forklart for eneboliger så må røykvarslerne som brukes samsvare med NS-EN 14604:2005 eller NS-EN 54-7:2000 og väre koplet til strømnettet med batteri backup. Røykvarslerne må dekke områdene kjøkken, stue, sone utenfor soverom og tekniske rom. Det må være minst én røykvarsler per etasje. Røykvarslere må plasseres slik at alarmstyrken er minst 60 desibel i oppholdsrom og soverom når mellomliggende dører er lukket.

Dette sier veiledningen.

Anlegg som oppfyller reglene for FG-godkjente alarmanlegg for boliger med røykdeteksjon, tilfredsstiller krav til røykvarslere tilkoblet strømnettet.

I enkelte industri- og lagerbygninger er ikke røykvarslere egnet, blant annet på grunn av prosesser eller aktiviteter som gir blindalarmer. I motsetning til brannalarmanlegg har røykvarslere ingen signalbehandling som gjør dem i stand til å skille mellom reelle branntilløp og blindalarmer. I virksomheter med mye støy kan dessuten lydnivået fra en røykvarsler være utilstrekkelig. Bytte av batteri kan bli en omfattende vedlikeholdsoppgave, spesielt ved store takhøyder.

Preaksepterte ytelser

Optiske røykvarslere kan benyttes i:

- Industri- og lagerbygninger i risikoklasse 2 med samlet bruttoareal inntil 1200 m2, og hvor rømningsforholdene er enkle og oversiktlige. Røykvarslere må plasseres i alle rømningsveier, fellesarealer og arealer med arbeidsplasser.

- Kontorbygninger i risikoklasse 2 med samlet bruttoareal inntil 1200 m2, og hvor rømningsforholdene er enkle og oversiktlige. Røykvarslere må plasseres i alle rømningsveier, fellesarealer og arealer med arbeidsplasser.

- Eneboliger, to- til firemannsboliger, rekkehus, kjedehus og fritidsbolig med én boenhet i risikoklasse 4. Røykvarslerne må dekke områdene kjøkken, stue, sone utenfor soverom og tekniske rom. Det må være minst én røykvarsler per etasje. Røykvarslere må plasseres slik at alarmstyrken er minst 60 desibel i oppholdsrom og soverom når mellomliggende dører er lukket.

- Byggverk i risikoklasse 5 med samlet bruttoareal inntil 600 m2, og hvor rømningsveiene er oversiktlige og fører direkte til terreng. Røykvarslere må plasseres i alle rømningsveier og fellesarealer.

- Der røykvarslere ikke er egnet for å ivareta personsikkerheten må det installeres brannalarmanlegg i samsvar med tabell 3.

Det må dokumenteres at røykvarslere

oppfyller kravene i NS-EN 14604:2005, eller

har detektor i samsvar med NS-EN 54-7:2000 og lydgiver i samsvar med NS-EN 14604:2005.

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2017-06-19-840?q=tek17

https://dibk.no/byggereglene/byggteknisk-forskrift-tek17/